Hà Ngân

Hà Ngân

 • ELTS 8.5

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

 • ELTS 8.0
 • SAT I 1520
 • SAT II Toán 800

Thanh Vân

Thanh Vân

 • ELTS 8.0
 • SAT I 1500
 • SAT II Toán 800

Khắc Hiếu

Khắc Hiếu

 • IELTS 8.5
 • SAT I 1520
 • SAT II Toán 800
 • SAT II Lý 800
 • SAT II Hoá 800

Nhật Minh

Nhật Minh

 • ELTS 8.5
 • SAT I 1520
 • SAT II Toán 800

Việt Hải

Việt Hải

 • SAT I 1570

Phương Thảo

Phương Thảo

 • IELTS 8.0
 • SAT I 1510

Đức Anh

Đức Anh

 • IELTS 8.0
 • SAT I 1500
 • SAT II Toán 800

Thảo Trang

Thảo Trang

 • IELTS 7.5
 • SAT I 1450
 • SAT II Toán 800

Hoàng Minh

Hoàng Minh

 • IELTS 8.0
 • SAT I 1520

Phương Thảo

Phương Thảo

 • SAT I 1560

Hà My

Hà My

 • SAT I 1540

Hà Trang

Hà Trang

 • SAT I 1500
 • SAT II Toán 800

Đức Hiệp

Đức Hiệp

 • IELTS 8.0

Hà Ly

Hà Ly

 • IELTS 8.0
 • SAT I 1510

Ngân Hà

Ngân Hà

 • IELTS 8.0
 • SAT I 1490

Quốc Hoàng

Quốc Hoàng

 • SAT I 1560

Dương Phong

Dương Phong

 • SAT I 1500

Đình Long

Đình Long

 • IELTS 7.5
 • SAT I 1510
 • SAT II Toán 800

Minh Hiếu

Minh Hiếu

 • SAT I 1550

Minh Trang

Minh Trang

 • IELTS 8.0

Thảo Trang

Thảo Trang

 • IELTS 7.5
 • SAT I 1450
 • SAT II Toán 800

Phan Thư

Phan Thư

 • IELTS 8.0

Minh Tâm

Minh Tâm

 • SAT I 1510

   Bạn cần hỗ trợ?1